PROGRAM na WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

SZACUNEK | DIALOG | WSPÓLNOTA


Ogniskując wokół sporu politycznego aż tyle emocji, tracimy z pola widzenia szersze procesy, umykają nam szanse i możliwości. Utkwiliśmy na dobre w pułapce partyjnej polaryzacji. Czas na zmiany.

Celem Programu Samorządowego „OBYWATELI KONINA” jest zapewnienie optymalnych warunków zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, który zagwarantuje wszystkim Mieszkańcom Konina poprawę warunków życia, wyrówna szanse na sukces zawodowy i społeczny, skutecznie zapobiegnie dyskryminacji różnych grup społecznych i podniesie jakość środowiska naturalnego

 

1. Pokoleniowa Szansa Koninian

Ogromną szansą rozwoju naszego miasta i nadzieją na dobrobyt jego mieszkańców jest planowane powstanie elektrowni jądrowej w Pątnowie. Ponad 6o lat temu Koninianie dostali podobną szansę i znakomicie ją wykorzystali. Wtedy zaczynem powstania w naszym regionie kompleksu paliwowo-energetycznego były pokłady węgla brunatnego. Teraz pałeczkę impulsu miastotwórczego przejmuje atom. Konin ma szansę stać się centrum nowoczesnych, bezemisyjnych technologii i przyciągnąć firmy, które będą ważnymi ogniwami w łańcuchu dostaw towarów i usług dla wszystkich elektrowni atomowych w Polsce. Już na etapie budowy będzie tu lokowany ogromny kapitał finansowy, wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników, pojawią się specjaliści w branży dotychczas nam nieznanej. Przyszłościowo ta inwestycja stanowić będzie źródło stałych, znacznych dochodów do miejskiego budżetu, zarówno z podatku od nieruchomości, ale także z podatku dochodowego od firm.  Aby to osiągnąć:

 1. Aktywnie będziemy zabiegać o tą inwestycję wspólnie z samorządami sąsiednich gmin, samorządem Powiatu Konińskiego, samorządem Województwa Wielkopolskiego i wszystkimi sygnatariuszami projektu.
 2. Wystąpimy o gwarancje, że zastosowana technologia jądrowa będzie spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 3. Wynegocjujemy i podpiszemy z inwestorami elektrowni jądrowej umowę, na mocy której zobowiążą się do pokrycia kosztów wyposażenia bazy szkoleniowej konińskich szkół średnich i wyższych w najnowocześniejsze urządzenia i materiały szkoleniowe, a także do partycypacji w kosztach zatrudnienia wysokiej klasy wykładowców.
 4. Zaangażujemy inwestorów elektrowni jądrowej w miejskie projekty infrastrukturalne, m. in. w przebudowę drogi krajowej nr 25 i całego układu komunikacyjnego dzielnic północnych oraz w długo oczekiwaną przez mieszkańców budowę Solankowego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji na Wyspie Pociejewo.

2. Solankowe Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

Tak,  wybudujemy wreszcie Termy w Koninie, bo pozyskamy sprzymierzeńców i wiemy jak to zrobić! Wielu obiecywało, wygrali nawet wybory, mijają lata a Wyspa Pociejewo ciągle zarośnięta krzakami. Mamy w Koninie podziemny skarb – rekordowo gorące źródła o temperaturze 97,5 °C. Ciepłownia geotermalna to inwestycja dwóch poprzednich kadencji samorządu. Czas na odważne otwarcie tego terenu dla Obywateli naszego miasta, okolicznych miejscowości, turystów. Wyspa Pociejewo będzie wypoczynkowym parkiem, z kompleksową ofertą rekreacyjną, leczniczą i sportową. Tężnie, sauny, grota solna, strefa SPA, otwarte i zamknięte baseny – z dobrodziejstwa wód solankowych skorzystają wszyscy. Skoro dziesięciokrotnie mniej liczebne Poddębice wybudowały piękne termy, to Koninianie tym bardziej na nie zasługują! Ponadto zaproponujemy mieszkańcom zastąpienie popadającego w ruinę Stadionu im. Złotej Jedenastki K. Górskiego i wyłączonego z użytkowania Amfiteatru „Na Skarpie” jednym nowoczesnym Stadionem z areną amfiteatru.  Jeżeli Koninianie zaakceptują nasz pomysł to powstanie funkcjonalny obiekt łączący kulturę ze sportem – Amfistadion.

Aby to osiągnąć:

 1. Ogłosimy konkurs na opracowanie Koncepcji Urbanistycznej Zagospodarowania Wyspy Pociejewo,
 2. Przeprowadzimy konsultacje ze wszystkimi partnerami społecznymi: mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, pracodawcami oraz ekspertami,
 3. Wybierzemy koncepcję, która uzyska najlepsze oceny w konsultacjach społecznych,
 4. Ustalimy kolejność realizacji poszczególnych etapów Projektu i źródła ich finansowania,
 5. Zarekomendujemy Radzie Miasta Konina podjęcie ostatecznej decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

3. Oszczędny Samorząd – skromna Prezydentura

Koninian za dużo kosztuje  utrzymanie administracji samorządowej. Koniec z „ośmiorniczkami”, ze służbowymi limuzynami i wycieczkami do najdalszych zakątków świata za publiczne pieniądze. Prezydent Konina nie powinien pobierać, jak obecny, pensji wyższej niż Prezydent Warszawy. Wystarczy jeden zastępca Prezydenta, skoro prezydent i jego zastępcy mają jeszcze czas na  zasiadanie w radach nadzorczych spółdzielni i spółek komunalnych w innych samorządach, za co otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Aby to osiągnąć:

 1. Przedłożymy Radzie Miasta Konina wniosek o likwidację jednego stanowiska zastępcy Prezydenta.
 2. Przeprowadzimy audyt dochodów i wydatków budżetu samorządu.
 3. Sprawdzimy zasadność i celowość wydatkowania publicznych pieniędzy w jednostkach organizacyjnych i spółkach miejskich.
 4. Zrównoważymy budżet Miasta Konina. Więcej pieniędzy przeznaczymy na inwestycje. Konin jak tlenu potrzebuje inwestycji, zwłaszcza w odnawialne źródła energii.

 

4. Samorząd Wspólnotą Mieszkańców

Przywrócimy samorząd oraz jego urząd, instytucje i spółki mieszkańcom Konina. Nadamy jego strukturom status całkowicie ponadpartyjny, a ich pracownikom status wolny od partyjnych wpływów i zależności. Aby to osiągnąć:

 1. Podniesiemy na znacznie wyższy poziom wiarygodność instytucji samorządowych i Prezydenta Miasta w oczach mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, a także samorządów sąsiadujących z Koninem.
 2. Nawiążemy partnerskie relacje z sąsiednimi samorządami. Opracujemy wspólną strategię działania na rzecz rozwoju regionu Wielkopolski Wschodniej. Zaproponujemy wprowadzenie Karty Mieszkańca Aglomeracji Konińskiej.
 3. Będziemy przeprowadzać transparentne konkursy na wszystkie stanowiska w jednostkach samorządowych.
 4. Odpartyjnimy spółki miejskie – zarządzać nimi będą kompetentni, doświadczeni menedżerowie a nie partyjni nominaci. Usprawnimy zarządzanie spółkami, a podstawowymi kryteriami oceny pracy prezesów będą efektywność inwestycyjna i jak najniższe ceny usług komunalnych.
 5. Nawiążemy dialog z mieszkańcami oparty na szacunku i empatii. Zbudowana i wdrożona zostanie nowa, oparta o najwyższe standardy etyczne i najnowocześniejsze technologie metodologia konsultacji z mieszkańcami i wszystkimi partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i związkami pracodawców.
 6. Wspierać będziemy wszelkie formy indywidualnej aktywności mieszkańców poprzez m.in. Budżet Obywatelski.
 7. Przywrócimy mieszkańcom Prezydenta. Każdy obywatel będzie mógł podzielić się swoimi problemami z Prezydentem. Nikt nie zostanie odesłany „z kwitkiem”.


5. Miasto przyjazne przedsiębiorcom

Obowiązkiem Samorządu jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Aby to osiągnąć:

 1. Podniesiemy standard obsługi przedsiębiorców.
 2. Wprowadzimy dodatkowe ulgi podatkowe w podatku od nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w Koninie. Korzyści z powstania nowych firm i nowych miejsc pracy w naszym mieście znacząco przekroczą okresowe ograniczenie wpływów fiskalnych do budżetu.
 3. Zinwentaryzujemy, a następnie wrdożymy plan przygotowania terenów pod inwestycje (nie tylko należących do Konina), w tym plan uzbrojenia potencjalnych terenów inwestycyjnych w media komunalne i drogi.
 4. Efektywnie wykorzystamy unijne środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji in. poprzez tworzenie warunków do inwestowania i zatrudniania pracowników. Zintensyfikujemy współpracę z instytucjami i podmiotami pozyskującymi pieniądze z funduszy Unii Europejskiej.
 5. Zarekomendujemy firmy zarejestrowane w Koninie do udziału w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie.
 6. Stworzymy warunki do budowy nowego, nowoczesnego centrum hotelowo-biznesowego w centrum naszego miasta.